Hlavnou činnosťou je vyhotovovanie znaleckých posudkov ako znalec v odbore 370000-Stavebníctvo a odvetví 370700-Statika stavieb pre fyzické a právnické osoby, orgány štátnej správy, banky a iné organizácie.

37 07 00 - Statika stavieb

Odvetvie je zamerané na posudzovanie statiky vrátane geotechniky a zakladania všetkých druhov stavieb. V rámci odvetvia sa posudzujú príčiny, priebeh a dôsledky javov.

Znalečné

Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR - vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ing. Martin Ihring
znalec v odbore Stavebníctvo
odvetvia: Statika stavieb
Zapísaný v zozname znalcov vedenom MS SR
Evidenčné číslo znalca: 914767