Činnosťou firmy STATIK.SK spol. s r.o. je:

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  • overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
  • technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
  • vypracovávanie odborných posudkov a odhadov
  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej
  • dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom, alebo v stavebnom konaní