Zásahy a stavebné úpravy v panelových domoch

Od 1. apríla 2010 boli zrušené národné normy statiky, a platia už iba euronormy. To znamená že ak niekto chce akúkoľvek stavebnú úpravu vykonať v panelovom byte, statik musí prepočítať statiku celého domu a posúdiť ho aj na seizmicitu. To platí aj pri zateplení.

Vytvorenie nového otvoru v nosnej stene sa prejavuje v zvýšení statického namáhania aj na úplne iných miestach nosnej konštrukcie ako bol tento otvor zrealizovaný.

Nutným podkladom pre statické posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie je komplexný prieskum celého objektu ( všetkých bytov ) z pohľadu predchádzajúcich zásahov do nosnej konštrukcie. Prehliadku musí vykonať spracovateľ statického výpočtu !

Statické posúdenie musí byť vypracované minimálne na celú nosnú stenu. Nepostačuje len výpočet nadpražia nového ( zväčšeného ) otvoru.

Žiaľ , majitelia bytov neohlasujú plánované zásahy alebo úpravy. Nepovolenými zásahmi vznikajú rôzne ďalšie poruchy, ako je porušenie fasádnych panelov, vznikajú trhliny, zatekajú, atď... môže sa stať, že po kontrole súčasného stavu domu a následnom prepočte sa zistí, že dom nevyhovuje - následok je nepredajnosť bytov.